فرق بین سه نظام ثابت و اتوماتیک

فرق بین سه نظام ثابت و اتوماتیک

فرق بین سه نظام ثابت و اتوماتیک : سه ‌نظام دریل که به کمک شفت به موتور دستگاه متصل می ‌شود، قسمتی است که می ‌توانید با بستن مته هایی مختلف با

قطرهای گوناگون به آن، عمل سوراخ‌ کاری روی اجسام مختلف را انجام دهید. میزان قطر مته ‌ای که می ‌توان به سه‌ نظام وصل کرد، عامل بسیار تعیین ‌کننده‌ای است .

سه نظام ها در دو نوع اتوماتیک و آچارخور وجود دارد. سه نظام های اتوماتیک با دست باز و بسته می شوند و سه نظام های آچارخور به وسیله آچار سه نظام، که در

جعبه ی این دریل ها وجود دارد شل و سفت می گردند .

معمولا از سه نظام های آچار خور برای مصارف سنگین و صنعتی و از سه نظام های اتوماتیک در مصارف سبک تر استفاده می گردد .

فرق بین سه نظام ثابت و اتوماتیک

فرق بین سه نظام ثابت و اتوماتیک

سه نظام

فرق بین سه نظام ثابت و اتوماتیک : سه نظام ها دارای دو مدل اتومات و آچاری هستند که مدل اتومات آن دارای دو نوع نیمه فلزی و تمام فلزی می باشند 

سه نظام های مصرفی اغلب از سایز ۶٫۵ تا ۱۶ میلی متر تقسیم می شوند که نوع ۱۳ میلی متر از همه کاربردی تر می باشد .

سه نظام سایز ۱٫۵ تا ۱۳ میلی متر به معنی آن است که این سه نظام توانایی قرارگیری و استفاده از مته ۱٫۵ الی ۱۳ میلی متر را دارد .

تفاوت سه نظام اتومات و سه نظام آچارخور یا آچاری در نوع گیرایی مته و محکم کردن آن استزمانی که شما مته را درون سه نظام آچاری قرار می دهیدمی بایست برا

ی باز و بسته کردن دهانة آن از آچار مخصوص آن استفاده شود ولی در سه نظام اتومات این کار با استفاده از دست بسیار ساده بوده و نیازی یهآچار سه نظام نمی باشد.

از معایب سه نظام آچاری می توان به لزوم بودن آچار برای باز و بسته کردن سه نظام اشاره کرد که شرکت های مختلف یک قسمت لاستیکی در پایین دریلبرای نگهداری آ

« در نظر گرفته اند که کمی به نگهداری آن کمک میکند .

فرق بین سه نظام ثابت و اتوماتیک : از مزایای آن نیز که از زبان استادکاران صاحب نظر نقل می شود ،

می توان به گیرایی محکم سه نظام آچاری نسبت به سه نظام های اتومات معمولی اشاره کردکه با توجه به این موضوع توصیه می شود تا حد ممکن از سه نظام های اتو

مات با کیفیت استفاده شود .