استاکر چیست و چگونه کار می کند؟

استاکر چیست و چگونه کار می کند؟

استاکر چیست و چگونه کار می کند؟ استاکرھا را می توان از نظر ساختاری، شبیه به لیفتراک ھا دانست با این تفاوت که امکانات و قابلیت ھای لیفتراک، بیشتر و

ھمچنین ابعاد آن ھا بسیار بزرگ تر است .

استاکر، در دسته ماشین آلات انبارداری طبقھ بندی می شود و

بیشتر در فروشگاه ھا، کارخانه ھای کوچک، انبارھای بزرگ و مواردی که بارھای حدود ۳ تن باید جابه جا شوند مورد استفاده قرار می گیرد .

 

نحوه ی عملکرد استاکرھا

استاکرھا در واقع بالابرھایی با ابعاد کوچک ھستند .

یک دستگاه استاکر از دو شاخک، چنگال بزرگ، بدنه اصلی، اھرم و جایگاه اپراتور تشکیل شده است .

توسط اھرم ھای کنترل، شاخک ھای استاکر در زیر بارھا و یا جعبه ھا قرار می گیرند ،

سپس اپراتور توسط این اھرم ھا کالاھا را به سمت بالا حرکت می دھد .

تمام مراحل بارگیری، حمل و تخلیه کالا توسط استاکر با ایمنی زیاد و به سھولت قابل انجام است .

شاخک ھای استاکر را می توان در ابعاد مختلف و متناسب با ابعاد جعبه ھا تنظیم نمود .

حرکت شاخک استاکر به وسیله دکمه ھایی که بر روی اھرم کنترل دستگاه قرار دارند، قابل اجرا است .

استاکر چیست و چگونه کار می کند؟

استاکر چیست و چگونه کار می کند؟

انواع استاکر

دستگاه ھای استاکر به دو نوع استاکر برقی و استاکر دستی تقسیم بندی می شوند .

ھمان طور که از نام این دو دستگاه مشخص است، تفاوت استاکر برقی و دستی در طرز عملکرد آن ھا است ؛

استاکر برقی نیروی حرکت خود را توسط باتری تأمین می کند .

کنترل استاکر دستی توسط فرد اپراتور و با استفاده از پمپ ھای ھیدرولیکی انجام می گیرد .

استاکرھای برقی برای فضاھای محدود مناسب ھستند .

اغلب فروشگاه ھای محصولات خرده فروشی برای حمل بسته ھای خود از این تجھیزات استفاده می کنند .

حداکثر ظرفیت حمل بار توسط استاکر برقی، ۱/۸ تن است .

استاکر دستی با استفاده از نیروی مکانیکی و اھرم ھای کنترل که به طور مستقیم بھ پمپ ھیدرولیک دستگاه متصل ھستند، عمل می کند .

اپراتور با استفاده از یک اھرم، روغن موجود در سیستم را تخلیه می کند؛

جریان روغن در طول سیستم ھیدرولیک موجب بالا رفتن و پایین آمدن شاخک ھای استاکر می شود .

حداکثر ظرفیت حمل بار توسط استاکر، ۳ تن است؛ با استاکر دستی می توان انواع بار را تا ارتفاع ۳ متر بالا برد .

مزایای دستگاه استاکر

در بسیاری از موقعیت ھا، کارخانه ھا و مکان ھایی که با حمل و نقل بار در ارتباط ھستند، لازم است کالاھا جابه جا شوند؛

از طرفی دیگر، به کار گیری دستگاه ھای حمل بار مانند لیفتراک ھا با توجه به فضای کم وسعتی که در برخی مکان ھای صنعتی و تجاری وجود دارد

با محدودیت رو به رو است . برای رفع این مشکل، استاکرھا می توانند گزینه بسیار خوبی برای این کار باشند .

یکی از مزیت ھای استاکر، کاربری وسیع آن ھا در صنایع کوچک و فروشگاه ھای تجاری است .

سھولت کار با این دستگاه موجب محبوبیت آن ھا برای بسیاری از مدیران شده است .

مزیت دیگر استاکرھا، مقرون به  صرفه بودن از دیدگاه اقتصادی می باشد .

طبیعتاً خرید یک استاکر بسیار بھتر از خرید یک دستگاه بزرگ گران قیمت و ناکارآمد مانند لیفتراک ھا (البته در موارد
بخصوص) می باشد .

تعمیرات و نگھداری مدل ھای استاکر نیز به راحتی توسط اپراتور قابل انجام می باشد .

برای بھتر عمل کردن انواع استاکر توصیه می شود ھرگز بیش از حد توان دستگاه، بار با آن حمل نکنید .

باتری استاکر برقی باید به دقت بررسی شده و به موقع شارژ شود .

روغن کاری تمام اتصالات و قطعات استاکر امری ضروری است .

اپراتور استاکر برای کار با این دستگاه باید به خوبی آموزش ببیند و تمام نکات ایمنی را رعایت کند .